Ögondusch

Säkerhet hela vägen

Sterisol Ögonsköljutrustning

Ett helhetserbjudande inom ögonvård

Skadliga ämnen kan förstöra synen på bara sekunder. Snabb tillgång till
ögonsköljutrustning med lång sköljtid är därför mycket viktigt vid en nödsituation,
både på plats och på vägen till läkare.

Eyeaid
En unik och innovativ nivå av säkerhet
Tack vare den inbyggda ögonöppnaren kan Eyeaid användas med bara en hand och är enkel, snabb och effektiv. Ögat sköljs säkert och exakt med en buffrad lösning som motverkar syror och baser samt återställer ögats pH-balans.

Sterisol Ögondusch
Marknadens bästa sköljtid
– Effektiv hela vägen
Sterisol Ögondusch är pålitlig, effektiv och en mycket säker produkt. Den självtömmande flaskan och ett konstant och jämnt flöde gör att all vätska träffar ögat.

4735_hires

Eyecare
Eyecare innehåller samma lösning som Eyeaid, men med en spray-dosering som gör att Eyecare även kan användas som sårtvätt eller första hjälpen vid brännskador. 100 ml ger 6 minuters sköljtid och 250 ml ger 15 minuter. Hållbarhet 3 år.

Du har bara två ögon – var rädd om dem

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Får du kemikalier i ögonen kan några få sekunder vara skillnaden på om du mister synen eller ej. Därför är snabb tillgång till ögonsköljutrustning helt avgörande om olyckan skulle vara framme.

Tänk efter före!
Därför behöver du ögondusch

Cirka hälften av alla ögonolyckor innefattar båda ögonen. Skadliga
partiklar, syror och basiska ämnen kan orsaka stora skador och
beroende på ämne rekommenderas sköljtider på minst 15 minuter.

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter ska anordningar för ögonspolning finnas i omedelbar närhet till arbetsplatser där det finns risk för att skadliga ämnen kan stänka eller på annat sätt komma in i ögonen. Dessa anordningar ska vara lätta att använda och får inte blockeras. Ögonspolning ska vara effektiv och tillräckligt varaktig för att hindra skador eller fortsatt skadeutveckling. Rutiner ska finnas för byte av ögonspolflaskor före utgångsdatum.

Frätande ämnen
Skölj i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär under spolningen så att inget fastnar under dem. Efter den initiala spolningen ska den skadade transporteras till sjukhus eller läkare. Vid alkalistänk ska ögonspolningen fortsätta även under transporten.

Irriterande ämnen
Skölj i minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär, fortsätt att spola och kontakta/uppsök sjukhus eller läkare.

Främmande partiklar
Skölj tills partikeln är borta. Om det inte går att spola bort den främmande partikeln bör läkare undersöka ögat.

Registrera din ögondusch

När en flaska öppnats ska den användas omgående och sedan kastas, och ersättas med en oöppnad flaska. Det är också viktigt att dina ögonduschprodukter inte passerat bäst-föredatum. Om du registrerar dina produkter ser vi till att flaskorna byts när det behövs.

registrera_din_ogondusch_2

Buffrad eller obuffrad
lösning?

För optimal ögonsäkerhet är det viktigt att inventera vilka skadliga ämnen som finns på en arbetsplats, t.ex. om syror eller basiska ämnen hanteras.

Eyeaid – buffrad lösning
Neutraliserar syror och baser
Eyeaid är det effektivaste valet då ögat utsatts för sura eller basiska ämnen. Efter att en flaska Eyeaid använts, kan sköljningen kompletteras med Sterisol Ögondusch.

Sterisol Ögondusch – obuffrad lösning
Effektiv och praktisk
Sterisol Ögondusch fungerar mest effektivt då ögat utsatts för främmande ämnen som damm, smuts, metall- och träspån samt andra kemikalier som lösningsmedel och oljor.

Verksamhet

Jobbar du i en
krävande bransch?

Många yrken är särskilt utsatta, till exempel verkstads- och kemikalieindustrin, sjukvård och livsmedelsindustrin

Vanliga risker
Bland de vanligaste riskerna är till exempel exploderande batterier, cement och kalk, stänk från maskindiskmedel, ammoniak, avfettning, rengöringsmedel eller andra kemikalier. Även mekaniska skador, som metallspån, smuts och damm, kräver omgående sköljning för att förhindra att partiklarna fastnar och orsakar större skador i ögat.

Förebygg risker

Att tänka på

Kunskap och förebyggande arbete är avgörande för att minska olycksrisken.

När man placerar ögonspolningsanordningar måste man ta hänsyn till de lokala förhållandena. Var finns de mest riskfyllda arbetsplatserna? Hur kommer man snabbast till ögonspolningen? Vilka ämnen arbetar man med?

Sterisols produkter passar utmärkt på t.ex. arbetsplatser, i bilar, manskapsbodar och som komplement till fasta sköljstationer. Det är lätt att ta flaskorna ur väggfästet och att använda dem för kontinuerlig spolning. När en flaska öppnats ska den användas omgående och sedan kastas. Ersätt med en oöppnad flaska.

Så skapar du en tryggare arbetsplats

Säkerheten
kan inte vänta

Kunskap och förebyggande arbete är avgörande för att minska olycksrisken.

service
kontakta_oss

Alltid bästa service
Om du registrerar dina ögonduschprodukter så kontaktar vi dig när du närmar dig produkternas utgångsdatum och det är dags att byta ut dem!

Kontakta oss
Vi jobbar med distributörer över hela Europa. Kontakta gärna oss för att få veta vilken distributör som är närmast dig!

Hur funkar det hos dig?
Du kan påverka och skapa trygghet

1. Finns ett skyddsombud på din arbetsplats?
2. Finns information om säkerhetsrutiner?
3. Kontrolleras spolutrustning löpande?

Ladda ner broschyren

Vilka ögonduschprodukter passar dig och din verksamhet? Och vad är viktigt när du väljer och installerar våra produkter? Ladda ner broschyren och läs mer!